...

"KULTURA I DZIEDZICTWO"

realizuje projekt pt.: „Utworzenie muzeum na terenie „Fabryki Wódek Gatunkowych" Cieleśnica oraz Modernizacja Oranżerii – Lokalny Dom Kultury” nr RPLU.07.01.00-06-0038/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, współfinasowanego ze środków europejskich Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury budynków gorzelni, stróżówki i wagi w Cieleśnicy w których zostanie utworzone muzeum oraz Lokalny Dom Kultury, zwiększającej udział społeczeństwa w kulturze, wzmocnienie wspólnoty regionalnej, osadzenie jej w tradycji i historii dla nowych inicjatyw kulturotwórczych i edukacyjnych podnoszących atrakcyjność oraz rozwój społeczno - gospodarczy. Celami szczegółowymi są: - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego jak i niematerialnego, - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rokitno poprzez zapewnienie dostępu do interesujących form spędzania wolnego czasu, - ochrona dóbr kultury, - wyeksponowanie walorów naturalnych obszaru, - rozwój gospodarczy obszaru. Realizacja celu głównego jak i szczegółowych zapewni poprawę jakości życia oraz wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy obszaru projektu. Dodatkowo realizacja tak sformułowanego celu pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności związanych z istniejącą na terenie gminy luką w zakresie instytucji kultury w Cieleśnicy w gminie Rokitno. Projekt realizowany będzie w okresie 29.11.2019 - 30.07.2023r. Efekty projektu: Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem [osoby/rok] – 2000/2023 Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok] – 2000/2023 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9) [odwiedziny/rok] – 2000/2023 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 3 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 4 Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [szt.] - 4 Wartość projektu: 3 999 598,60 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 2 601 364,92 PLN

...